Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING HKS Mediation. Januari 2019

 

 

HKS Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: E.S.P. van Kranenburg, Oranjestraat 19, 3244 BJ Nieuwe Tonge, 06-26020283

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HKS Mediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type, Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@espvankranenburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HKS Mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, HKS Mediation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HKS Mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. HKS Mediation gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Office 365 van Microsoft. Alle informatie staat in een door wachtwoorden beveiligde omgeving op een volledig beveiligde locatie en niet op standalone apparatuur.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HKS Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Bewaartermijnen

Personalia. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 7 gesteld.

Adres. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 5 gesteld.

Convenanten. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 7 gesteld.

Verslagen en notulen. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 7 gesteld.

Facturen. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: fiscale verplichting.

E-mail correspondentie. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 7 gesteld.

Papieren correspondentie. Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van de opdracht. Reden: gezien de aard van de werkzaamheden is nooit precies te zeggen hoe lang de bewaartermijn zal zijn, de maximale bewaartermijn is daarom op 7 gesteld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HKS Mediation verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HKS Mediation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HKS Mediation zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HKS Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking neem dan contact op met ons op via volgend mailadres: info@espvankranenburg.nl