School

Het onderwijs is de laatste jaren sterk in beweging. De druk die leraren/leerkrachten ervaren is behoorlijk groot. Dat kan soms effect hebben op de sfeer in de organisatie. Het werk moet klaar en er is daardoor soms minder tijd voor elkaar, voor een goed gesprek. De leeropbrengsten moeten voldoende zijn. Scores worden door de onderwijsinspectie grondig geanalyseerd. De directie ervaart soms ook de druk vanuit de maatschappij. Ouders stellen hoge eisen, schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat er niet altijd aan de eisen voldaan kan worden. Besturen kunnen (en moeten) hoge eisen stellen aan de schoolleiding. Dat gebeurt gelukkig vaak in goede harmonie. Toch kan het zijn dat de hoge druk vanuit een bestuur of bestuurder maakt dat er onbegrip en spanning ontstaat tussen bevoegd gezag en schoolleiding.

Kortom, ook scholen hebben te maken met situaties die kunnen ontwikkelen tot conflicten.

HKS-Mediation kan ondersteunend zijn bij onveilige situaties of conflicten die zijn ontstaan.

Leraren onderling

Leerkrachten werken vaak in deeltijd banen. Dat betekent dat je veel overleg moet hebben met je duo-collega. Door goede communicatie zal de samenwerking bijna altijd als prettig worden ervaren, wat weer ten goed komt aan de sfeer in de school en de prestaties van de groep.

Bij een verstoorde relatie kan het helpen enkele mediation gesprekken te voeren waardoor wederzijds begrip en acceptatie ontstaat. Je kunt echt samenwerken al ben je nog zo verschillend!

Leraren en ouders

Open en regelmatige communicatie tussen ouders en leerkrachten of leraren is van groot belang voor het welzijn van het kind. Wanneer het gesprek moeizamer wordt, kan dat veel problemen oproepen. De ouder kan denken dat het kind niet meer begrepen wordt. De leerkracht of leraar ontwikkelt beelden in haar of zijn hoofd over de onredelijkheid van de ouder en kan zich daardoor heel ongelukkig en onveilig voelen.

Er kan een stevig conflict ontstaan waarbij de integriteit van beide partijen onder druk komt te staan. Het ergste is dat het belang van kind (waar alles om draait!) niet gediend is. Soms kan de schoolleiding hierin niets meer betekenen. Dan is het tijd om het begeleid gesprek te laten plaatsvinden met een externe gespreksleider: de mediator.

Leraar en leerling

Helaas komt het voor dat er een vertrouwensbreuk ontstaat tussen de leerling en de leraar of leerkracht. Dit kan voor beide partijen heel ingewikkeld zijn. Een enkele keer kan een mediator hierin een rol spelen. In voorkomende gevallen is het raadzaam om ook te spreken met de Psycholoog of Pedagoog die aan de school verbonden is. De HKR- mediator kan hierin adviserend zijn vanuit zijn onderwijsexpertise.

Leraren en schoolleiding

Wanneer de optimale samenwerking tussen leraar of leerkracht en haar of zijn leidinggevende dreigt te verdwijnen kan dit leiden tot grote problemen binnen de schoolorganisatie. Ziekmelding van de leraar is dan vaak het gevolg. Wederzijds begrip is ver te zoeken en de kinderen of jongeren zijn de dupe. Soms heeft de situatie ook effect op het welbevinden van een heel team.

Mediation kan in voorkomende gevallen ertoe bijdragen dat de situaties niet onherstelbaar escaleert.

Bestuur en schoolleiding

Het bestuur kan in de beleving van de directeur op zijn of haar stoel zitten. De oorzaak daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat het bestuur te weinig vertrouwen heeft in de competenties van de directeur. Het kan ook zijn dat een directeur moeite heeft met de wijze waarop het bestuur gezag uitoefent. Verminderende resultaten van de school kunnen leiden tot het innemen van posities van zowel bestuurders als directeuren die niet leiden tot het positief veranderen van de organisatie. Het leidt juist tot afbreuk van de kansen die er zijn tot herstel. Regelmatig zien we dat er gekozen wordt voor ontslag van de directeur of vertrek van bepaalde bestuurders. Het juridiseren van de situatie geeft overwegend geen ruimte tot herstel. Mediation kan in dergelijke gevallen soms leiden tot herstel en verbetering. Wanneer dat niet lukt is de route naar een waardig afscheid vaak beter gediend met mediation dan met de harde route via een advocaat.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht of Commissie van Toezicht of het Toezichthoudend Bestuur. Beide organen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de optimale communicatie tussen beide groepen is verstoord, heeft dit negatieve gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Een externe mediator met verstand van de cultuur en wettelijke regelgeving kan bijdragen tot hersteld van de samenwerking en het invullen van de taken, rollen en bevoegdheden. De HKS- mediator heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs als directeur, bestuurder en lid van de Raad van Toezicht en kan in voorkomende gevallen ondersteunend zijn bij herstel van de relatie en samenwerken.

Medezeggenschapsraad (MR) of Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Medezeggenschapsraden hebben een heel eigen opdracht. Zij zien toe op het reilen en zeilen van de organisatie. Daarbij hebben we een adviserende of instemmende bevoegdheid. Het kan zijn gezien de verschillende verantwoordelijkheid tussen (G)MR enerzijds en besturen/directies anderzijds dat er conflicten ontstaan. De HKS- Mediator kan het gesprek tussen partijen op herkenbare wijze faciliteren, mede gelet op zijn ruime onderwijservaring.