Kerk

We kennen de kerk op aarde en De Kerk bij God. Daar is de Kerk volmaakt, hier op aarde is helaas verdeeldheid. Wat een boosheid kan er ontstaan als een predikant of ambtsdrager, een lid van de gemeente of een jongere aanspreekt op gedrag of taalgebruik. Hoe ingewikkeld kunnen conflicten binnen de kerkelijke gemeente zijn. Mede hierdoor kan er binnen de kerkelijke gemeente diepe geestelijke armoede ontstaan. Ambtsdragers kunnen hun belangrijke opdracht tot geestelijke verzorging minder goed of niet meer uitvoeren.

Spanning binnen de kerkenraad

Er komen spanningen voor binnen kerkenraden tussen ambtsdragers onderling of tussen kerkenraad en predikant wat soms leidt tot groot onbegrip tussen betrokkenen.

Conflicten binnen de gemeente

Gemeenteleden onderling kunnen ook grote relationele probleem ervaren en de kerkenraad daarbij betrekken. Het gevaar bestaat dat ambtsdragers of predikanten partij worden in een conflict.

Huwelijksproblemen

Het zal niet de eerste keer zijn dat een predikant of ouderling intensief betrokken wordt bij huwelijksproblemen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat er rolverwarring ontstaat en, hoe goed bedoeld ook, de ambtsdrager wordt meegezogen in een conflict waardoor de opdracht tot geestelijke verzorging onder druk kan komen te staan.

Wat kan de HKS-mediation voor de kerk betekenen?

Samen met betrokken partijen kunnen (dreigende) conflicten in een veilige sfeer besproken worden in een of meerdere mediation gesprekken. De HKS-Mediator heeft ruim 21 jaar ambtelijke ervaring en kan zich inleven in de situaties die zich voordoen binnen de kerkelijke gemeente. Vanuit bijbels perspectief, onder andere vanuit in 1 Korinthe 13, zal het gesprek worden begeleid waarbij niet alleen begrip maar ook wederzijdse vergeving plaats kan hebben. De veiligheid van de mediation setting kan vaak al snel leiden tot de oplossing van ontstane problemen.

"De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid"